Szkoła Policealna

PSZ

 

Szkoła Policealna jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Organem prowadzącym jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie posiadający status stowarzyszenia oświatowego.

Szkoła policealna organizowana jest na podbudowie programowej szkoły ogólnokształcącej. Umożliwia uzupełnienie wiedzy o kwalifikacje zawodowe na poziomie średnim technicznym w zawodach robotniczych i nierobotniczych. Program nauczania  obejmuje tylko przedmioty zawodowe oraz języki obce. Edukacja kończy się egzaminem przed OKE w Łomży przeprowadzanym w naszej szkole.

Absolwent szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  - dyplom tytułu technika oraz dwa suplementy dyplomu technika w języku polskim i angielskim.

Szkoła policealna może być miejscem kontynuowania nauki po technikum dla osób pragnących zdobyć drugi zawód, co zwiększa szanse znalezienia atrakcyjnej pracy.

 

Dlaczego my?

 

Plan zajęć [więcej informacji]

Wymagane dokumenty:

  • Oryginał świadectwa szkoły średniej
  • 2 zdjęcia
  • Kwestionariusz osobowy /w sekretariacie szkoły/ lub pobierz  [dokument pdf]

Facebook