Szkoła Policealna

Szkoła Policealna jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Organem prowadzącym jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie posiadający status stowarzyszenia oświatowego.

Szkoła Policealna organizowana jest na podbudowie programowej szkoły ogólnokształcącej. Umożliwia uzupełnienie wiedzy o kwalifikacje zawodowe na poziomie średnim technicznym w zawodach robotniczych i nierobotniczych. Program nauczania  obejmuje tylko przedmioty zawodowe oraz języki obce. Edukacja kończy się egzaminem przed OKE w Łomży przeprowadzanym w naszej szkole.

Absolwent szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  - dyplom tytułu technika oraz dwa suplementy dyplomu technika w języku polskim i angielskim.

Szkoła Policealna może być miejscem kontynuowania nauki po liceum ogólnokształcącym i technikum dla osób pragnących zdobyć drugi zawód, co zwiększa szanse znalezienia atrakcyjnej pracy.

Kierunki kształcenia:

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły [dokument pdf]
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • 1 zdjęcie legitymacyjne