Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)

Nowy system kształcenia zawodowego dla dorosłych
Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem wykształcenia zawodowego oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu -  na poziomie szkoły zawodowej.

Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem poziomu wykształcenia średniego oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu -  dyplomu technika w danym zawodzie.

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacje do uzyskania

Nazwa zawodu

Czas trawnia

Liczba osób

Cena 1 msc.

Uzyskanie tytułu

A.18 prowadzenie sprzedaży

Technik Handlowiec

7 msc.

15

120 zł

Technik

Handlowiec (A.18+A.22)

A.22 Prowadzenie działalności handlowej

4 msc.

15

120 zł

A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich - tytuł fryzjer

Technik Usłg Fryzjerskich

10 msc.

12

140 zł

Technik Usług Fryzjerskich

4. 23 Projektowanie fryzur

6 msc.

15

140 zł

A. 30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji, dystrybucji i magazynowania

Technik logistyk

8 msc.

15

140 zł

Technik

logistyk (A.30+A.31+A.32)

A. 31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

6 msc.

15

140 zł

A. 32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

4 msc.

15

140 zł

A. 35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Technik ekonomista

8 msc.

12

140 zł

Technik

ekonomista (A.35 + A.36)

A. 36 Prowadzenie rachunkowości

8 msc.

12

140 zł

A. 36 Prowadzenie rachunkowości

Technik rachunkowości

8 msc.

12

140 zł

Technik

rachunkowości (A.36 + A.65)

A. 65 Rozliczania wynagrodzen i danin publicznych

8 msc.

12

140 zł

A. 13 wytwarzanie wyrobów stolarskich

Technik technologii drewna

6 msc.

15

120 zł

Technik

technologii drewna (A.13+ A.50)

A. 50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

4 msc.

15

120 zł

E. 12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Technik informatyk

6 msc.

12

120 zł

Technik

informatyk (E.12+E.13+E.14)

E. 13  Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

6 msc.

12

120 zł

E. 14    Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

6 msc.

12

120 zł

Z. 6  Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Opiekun w domu pomocy społecznej

12 msc.

12

140 zł

Opiekun w domu

pomocy społecznej - Z.6

Z. 5 Świadczenie usług opiekuńczych

Opiekunka środowiskowa

5 msc.

12

140 zł

Opiekunka

środowiskowa - Z.5

Z. 11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Opiekunka dziecięca

15 msc.

12

140 zł

Opiekunka

dziecięca - Z.11

 

Nauka w systemie zaocznym –  terminy do uzgodnienia z grupą

Termin rozpoczęcia kursów listopad 2017

Miejsce realizacji kursów -  Centrum Edukacji ZDZ w Iławie, ul. Grunwaldzka 13.

Program szkolenia zgodny z podstawą programową dla danego zawodu. CE zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników kursów.

KKZ kończą się egzaminem zewnętrznym przed Okręgową Komisja Egzaminacyjną w Łomży. Uczestnicy otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, a po zdaniu wszystkich kwalifikacji w zawodzie i posiadaniem wykształcenia średniego – Dyplom Technika w danym zawodzie

W sytuacji zdawalności egzaminu w grupie na poziomie min. 75%,  koszt kursu zostanie uczestnikom zwrócony w 75% po zdanym egzaminie.

Zapisy w sekretariacie Centrum Edukacji ZDZ do 31 października 2017

Cel Praca

Projekty unijne