Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)

Nowy system kształcenia zawodowego dla dorosłych
Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem wykształcenia średniego oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu potwierdzonego dyplomem technika w danym zawodzie.

Zapraszamy:

 

Technik administracji

nr Kwalifikacji EKA.01: Obsługa klienta w jednostkach administracji

Technik BHP

Nr Kwalifikacji BPO.01:  Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Technik rachunkowości:

nr Kwalifikacji AU.36: Prowadzenie rachunkowości

nr Kwalifikacji AU.65: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

nr Kwalifikacji  EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

nr Kwalifikacji  EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Technik Informatyk:

nr Kwalifikacji EE. 08:  Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

nr Kwalifikacji EE.09: Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

Technik Usług Kosmetycznych

nr Kwalifikacji AU. 62: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 

nr Kwalifikacji AU. 61: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

nr Kwalifikacji FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

 

Opiekunka dziecięca

nr Kwalifikacji SPO.04: Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

 

Opiekunka środowiskowa

nr Kwalifikacji SPO.05: Świadczenie usług opiekuńczych

 

Technik Handlowiec

nr Kwalifikacji HAN. 02: Prowadzenie działalności handlowej

 

Technik Usług Fryzjerskich

nr Kwalifikacji FRK.03: Projektowanie i wykonywanie fryzur

 

Technik Robót Wykończeniowych w Budownictwie

nr Kwalifikacji BUD.25: Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

 

Technik Technologii Drewna

nr Kwalifikacji DRM.08: Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

 

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

nr Kwalifikacji HGT. 12: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Technik Pojazdów Samochodowych

Nr Kwalifikacji MOT.06: Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

Miejsce realizacji kursów - Centrum Edukacji ZDZ w Iławie, ul. Grunwaldzka 13.

 

Projekt - Szkoła Policealna

Rozpocznij działanie

Szkolenie