Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)

Nowy system kształcenia zawodowego dla dorosłych
Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem wykształcenia średniego oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu potwierdzonego dyplomem technika w danym zawodzie.

Zapraszamy:

 

Nazwa zawodu

Nazwa kwalifikacji

Technik administracji

EKA.01: Obsługa klienta w jednostkach administracji

Technik BHP

BPO.01:  Zarządzanie bezpieczeństwem  w środowisku pracy

Technik rachunkowości

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Technik Informatyk

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami  i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Opiekunka Dziecięca

SPO.04: Świadczenie usług opiekuńczych  i wspomagających rozwój dziecka

Technik Usług Kosmetycznych

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Technik Handlowiec

HAN. 02: Prowadzenie działalności handlowej

Opiekunka Środowiskowa

SPO.05: Świadczenie usług opiekuńczych

Technik Usług Fryzjerskich

FRK.03: Projektowanie i wykonywanie fryzur

Technik Robót Wykończeniowych w Budownictwie

BUD.25: Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych  w budownictwie

Technik Budownictwa

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Technik Technologii Drewna

DRM.08: Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

HGT. 12: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik Pojazdów Samochodowych

MOT.06: Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik Elektryk

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Technik Rolnik

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

Miejsce realizacji kursów - Centrum Edukacji ZDZ w Iławie, ul. Grunwaldzka 13.

 

Facebook