Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)

Nowy system kształcenia zawodowego dla dorosłych
Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na KKZ osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem wykształcenia średniego oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu potwierdzonego dyplomem technika w danym zawodzie.

 

Nazwa zawodu

Nazwa kwalifikacji

Opiekunka dziecięca

SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Opiekunka środowiskowa

SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych

Technik administracji

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 

Technik budownictwa

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Technik elektryk

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Technik handlowiec

HAN.02. Prowadzenie działalności handlowej

Technik informatyk

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Technik usług fryzjerskich

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Technik usług kosmetycznych

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Technik pojazdów samochodowych

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik rachunkowości

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

Technik rolnik

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Technik technologii drewna

DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

i wiele innych...