EGZAMIN GIMNAZJALNY

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń (słuchacz) kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest bowiem jednym z warunków ukończenia gimnazjum.

Jeżeli jakiś uczeń (słuchacz) nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym.

Wynik egzaminu uzyskany na egzaminie gimnazjalnym nie ma wpływu na ukończenie szkoły. Wynik egzaminu gimnazjalnego jest jednak brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne przy przyjmowaniu uczniów do tych szkół.

Istnieje możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.

Na egzaminie gimnazjalnym sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU Nr 4, poz. 17.)

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

1) w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;

2) w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego sprawdzane na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.

W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego (zdawanego od roku szkolnego 2013/2014) i włoskiego, z zastrzeżeniem, że uczeń (słuchacz) może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.

Terminy egzaminu gimnazjalnego 2019 [dokument pdf]

Rozpocznij działanie

Nasz oferta

Szkolenie

Młoda Siła