Branżowa Szkoła II Stopnia

Branżowa Szkoła II Stopnia w Iławie jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych. Organem prowadzącym jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie posiadający status stowarzyszenia oświatowego.   

Nauka trwa 2 lata, odbywa się w systemie zaocznym.

To szkoła dla Słuchaczy, którzy już określili swoją ścieżkę  zawodową, ukończyli Branżową Szkołę I Stopnia lub Zasadniczą Szkołę Zawodową i pragną podwyższyć swój poziom wykształcenia do średniego oraz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe do poziomu technika w danym zawodzie.

Nauka kończy egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży i uzyskaniem tytułu technika.

Kierunki kształcenia:

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły dla pełnoletnich [dokument pdf]
  • podanie o przyjęcie do szkoły dla niepełnoletnich [dokument pdf]
  • oryginał świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia
  • 1 zdjęcie legitymacyjne
  • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w danym zawodzie