Branżowa Szkoła II Stopnia w Iławie jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych. Organem prowadzącym jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie posiadający status stowarzyszenia oświatowego.   

              Nauka trwa 2 lata, odbywa się w systemie zaocznym.

            To szkoła dla Słuchaczy, którzy już określili swoją ścieżkę  zawodową, ukończyli Branżową Szkołę I Stopnia lub Zasadniczą Szkołę Zawodową i pragną podwyższyć swój poziom wykształcenia do średniego oraz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe do poziomu technika w danym zawodzie

             Nauka kończy egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży i uzyskaniem tytułu TECHNIKA.

Kierunki kształcenia:

 • żywienia i usług gastronomicznych
 • handlowiec
 • pojazdów samochodowych
 • usług fryzjerskich
 • budownictwa
 • robót wykończeniowych w budownictwie
 • technologii drewna
 • rolnik
 • elektryk

 

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy /w sekretariacie szkoły/ lub pobierz  [dokument pdf]
 • Oryginał świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia lub ZSZ
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu
 • 2 zdjęcia o wymiarach 37x52mm

 

 

Facebook