Branżowa Szkoła I Stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia (dawniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa) powstała z myślą o młodzieży, która nie ukończyła 18 roku życia i w niedługim czasie chce zdobyć atrakcyjny zawód. Absolwenci tej szkoły zdobywają tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika w zawodach cenionych nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju.

Oferta szkoły skierowana jest do absolwentów 8-letniej Szkoły Podstawowej. Nauka trwa 3 lata i odbywa się w systemie stacjonarnym. Szkoła łączy naukę teorii z dużą ilością praktyki.

Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w szkole, kształcenie zawodowe teoretyczne realizowane w formie turnusów szkoleniowych przez 4 tygodnie – po 136 godz. w każdym roku szkolnym w Centrach Kształcenia Zawodowego i Placówkach Kształcenia Zawodowego, natomiast kształcenie zawodowe praktyczne – praktyczna nauka zawodu, realizowane u pracodawcy w lokalnych zakładach pracy.

Nasz doradca zawodowy chętnie pomoże w doborze właściwego kierunku kształcenia, a my zadbamy o praktyki dla naszych uczniów u najlepszych fachowców na lokalnym rynku pracy.

Nasza szkoła zarejestrowana jest w ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych Starostwa Powiatowego w Iławie pod nr 84/1/2022, posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że prowadzimy szkołę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, wg programów MEN, a nasi uczniowie otrzymują świadectwa, legitymacje szkolne uprawniające do ulgowych przejazdów do 24 roku życia oraz zaświadczenia uprawniające do korzystania ze świadczeń ZUS, KRUS, MOPS, PCPR, Urzędu Pracy i innych.

Dla naszych uczniów bardzo atrakcyjne, BEZPŁATNE kursy:

 • kosmetyczne
 • operatora koparko-ładowarki
 • obsługi wózków widłowych
 • spawania
 • uprawnienia Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie eksploatacji i dozoru nad urządzeniami energetycznymi o napięciu do 1 kV

i wiele innych. Posiadanie tych uprawnień w zdecydowany sposób zwiększa szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Iławie to:

 • BEZPŁATNE kursy zawodowe
 • indywidualne podejście do ucznia w szkole i na praktykach
 • płatne praktyki u pracodawcy
 • przyjazna atmosfera
 • SYSTEM STYPENDIALNY dla najlepszych uczniów
 • szeroki wachlarz zawodów
 • szybkie wejście na rynek pracy
 • szkoła zapewnia KOMPLET PODRĘCZNIKÓW dla każdego ucznia
 • TABLETY/LAPTOPY dla najlepszych uczniów

Kierunki kształcenia:

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły [dokument pdf]
 • oryginał świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w danym zawodzie
 • karta zdrowia ucznia
 • zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o niepełnosprawności lub dysfunkcji
 • w przypadku kandydata poniżej 15 roku życia - pozytywna opinia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o możliwości kształcenia w zawodzie